WOONLINK IN DE PRAKTIJK

WOONLINK gaat uit van uw situatie; als burger of organisatie.

WOONLINK helpt u of uw familie bij de  woonvragen die er zijn. Daarnaast ondersteunt WOONLINK u of uw familie bij zorgvragen, om voor u en uw familie de zorg te regelen die nodig is.

Voor u brengen we de huidige en gewenste situatie in kaart in het Woonplan en Zorgplan. Hiermee kunt u verder! WOONLINK kan u ondersteunen om het gewenste resultaat te behalen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen:

 • Inzicht geven in de (woon) mogelijkheden en zorgvragen
 • Realisatie van een nieuwe woonplek (alleen of samen met anderen in een ouderinitiatief/ wooninitiatief)
 • Realiseren van aanpassingen in uw huidige huis
 • Ondersteuning bij het oriënteren op een andere woonplek tot aan de verhuizing zelf
 • Advies over een pand (wooneenheden) of zorg
 • Ondersteuning in de huidige of nieuwe woonsituatie en woonomgeving.
 • Aanvragen en inkopen van zorg en ondersteuning die gewenst is.
 • Adviseren en ontzorgen van mantelzorgers
 • Realiseren van dagbesteding, vrije tijdsbesteding of vrijwilliger

WOONLINK richt zich met u op:

 • “Langer Zelfstandig Thuis” wonen alleen of samen met anderen!
 • het realiseren van passende zorg en welzijnsactiviteiten.

WOONLINK heeft meer dan 20 (particuliere) ouderinitiatieven/wooninitiatieven gerealiseerd; van zelfstandige wooneenheden tot beschermde woonvormen.

Daarnaast heeft WOONLINK er mede voor gezorgd dat meerdere individuele woonvragen en zorgvragen gerealiseerd zijn.

Bekijk hier onze projecten.

Met welke vragen kunt u bij WOONLINK terecht? Met alle vragen over Wonen en Zorg!

Neem vrijblijvend contact met ons op

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTVERLENING?

Neem contact met ons op

Hierbij enkele voorbeelden om u een beeld te geven van wat wij kunnen doen voor u.

1. SENIOREN EN ZELFSTANDIG WONEN

Situatie
Meneer van Egmond (72 jaar) en zijn echtgenote dachten na over hun huidige woning en de toekomst. Wat zijn de mogelijkheden naast woningaanpassingen? Willen we hier blijven wonen?

De gezondheid van meneer van Egmond ging langzaam achteruit; het traplopen gaf pijnklachten en de tuin was meer een last dan een lust.

Het echtpaar nodigde WOONLINK uit.

Resultaat: kleinschalig wooninitiatief
Meneer en mevrouw van Egmond wonen met 2 bekende echtparen samen in een monumentaal pand in hun dorp.

Het pand is door de huidige bewoners opgekocht en verbouwd volgens hun woonwensen. Rekening houdend met eventuele beperkingen.

Hierin is een gezamenlijke ruimte en gezamenlijke tuin aangelegd. Voor 2 echtparen komt er begeleiding die zij zelf apart financiering uit hun zorgbudget.

Rol WOONLINK
Er hebben enkele persoonlijke gesprekken met echtpaar van Egmond plaats gevonden. Er is een Woonplan opgesteld waarin de wensen en mogelijkheden zijn vastgelegd. In het Woonplan waren financiële, zorg- en vastgoedaspecten opgenomen Er zijn bekenden van echtpaar van Egmond benaderd om te participeren in het wooninitiatief. Partijen en personen zijn samengebracht. De nodige documenten en contracten zijn opgesteld en ondertekend. WOONLINK heeft gefaciliteerd in gesprekken met de gemeente en de wijk. WOONLINK ondersteunt burgers bij individuele woonvragen rondom “Langer Thuis” en realisatie van kleinschalige wooninitiatieven.

2. AUTISME EN WONEN MET ZORG

Situatie
“Mijn zoon Ruud is 21 jaar oud, woont in Veldhoven en heeft een vorm van autisme. Hij woont nog thuis en heeft structuur en ondersteuning nodig. Ruud wil graag ‘zelfstandig’ gaan wonen in een veilige setting. Zijn ideale woonplek ziet er als volgt uit: samen met anderen wonen in een beschermde woonomgeving, midden in de wijk, met basisvoorzieningen in de nabijheid.

Resultaat: kleinschalig wooninitiatief
De woonwens van Ruud is uitgekomen. Dit in de vorm van: een kleinschalige particulier wooninitiatief in Veldhoven opgericht door een groep ouders. In dit wooninitiatief woont Ruud samen met 14 andere jongeren met een vorm van autisme. Ruud heeft, net als alle andere bewoners, een eigen appartement en samen delen ze een gezamenlijke keuken en tuin. Gedurende dag en nacht is er begeleiding aanwezig. Dit wordt bekostigd vanuit het persoonsgebonden budget. De huur betaalt Ruud vanuit zijn Wajong en salaris.

Rol WOONLINK
De projectadviseur heeft in een persoonlijk gesprek met Ruud en zijn ouders de woonwensen van Ruud geïnventariseerd, hierin is de huidige situatie en wenselijke situatie in beeld gebracht. Ruud en zijn ouders hebben advies op maat gekregen, passend bij de wensen en mogelijkheden. Door WOONLINK is contact gelegd met diverse organisaties, zijn afspraken gemaakt en heeft er kortdurend procesbegeleiding naar de nieuwe woonplek plaats gevonden. Het ontstaat vanuit burgerinitiatief om woonwensen kenbaar te maken, WOONLINK gaat voor u aan de slag!

3. Ouders hebben een woonvraag voor hun kinderen met beperking

Situatie
Wij zijn als groep ouders op zoek naar een passende en beschermde woonplek voor onze kinderen met een (verstandelijke) beperking. Een eigen woonplekje en toch samen met anderen. Waarbij wij als ouders zeggenschap hebben over de zorg en het woonhuis. Hoe noem je dit dan en hoe realiseren we dit samen?

Resultaat: Ouderinitiatief beschermd wonen
Ouders hebben met elkaar een particulier wooninitiatief gerealiseerd voor hun kinderen. Ook wel ouderinitiatief genoemd. Hier wonen zij beschermd, met een eigen woonplek gekoppeld aan elkaar. Dagelijks komt er begeleiding die de nodige ondersteuning op maat biedt. Ouders hebben binnen dit wooninitiatief de regie. Zij hebben de contracten (vanuit hun stichting) afgesloten met de zorgaanbieder en woningbouwcorporatie.

Rol WOONLINK
De projectadviseur heeft het gehele traject van idee tot en met realisatie van het ouderinitiatief begeleid. De adviseur heeft gezorgd voor inzicht in de nodige stappen en deze waar nodig uitgevoerd. Ouders hebben de regie met advies op maat! WOONLINK heeft ondersteund bij het opstellen van documenten, groepsvorming, rechtsvorm, selecteren zorgaanbieder, contractafspraken met woningbouwcorporatie, communicatieplan en invulling van het bestuur. WOONLINK brengt personen en partijen bij elkaar en ondersteund het gezamenlijk doel te verwezenlijken.

4. Lichamelijk beperkt, wat is een woonoplossing?

Situatie
Lisa is 23 jaar en heeft een lichamelijke beperking. Ze woont nog thuis maar wil graag zelfstandig gaan wonen. In haar zoektocht heeft zij nog geen appartement kunnen vinden dat past bij haar woonwensen en situatie.

Resultaat: begeleid wonen
Lisa woont zelfstandig in een appartement met wekelijks begeleiding.

Rol WOONLINK
De projectadviseur heeft voor Lisa de huidige en wenselijke situatie in kaart gebracht in een Woonplan. Hierin werden de mogelijkheden en nodige stappen weer gegeven, op financieel vlak en de nodige zorgaspecten. Vanuit het netwerk van WOONLINK zijn de juiste partijen benaderd, zoals de gemeente en woningbouwcorporatie . De woningbouwcorporatie heeft vervolgens Lisa een woning aan kunnen bieden, die aan de wensen van Lisa voldoet. De begeleiding wordt betaald uit het persoonsgebonden budget en huur vanuit haar Wajonguitkering.

WOONLINK ondersteunt burgers bij individuele woonvragen rondom “Langer Thuis” en realisatie van kleinschalige wooninitiatieven.

5. Zelfstandig blijven wonen, hoe zou dat kunnen?

Situatie
Meneer Jansen is 83 jaar oud en zijn partner is twee jaar geleden overleden. De kinderen van dhr Jansen wonen zo’n 50 kilometer bij hem vandaag. Meneer Jansen is moeilijk ter been en gebruikt als hulpmiddel een rollator en als hij naar buiten gaat een scootmobiel. Al 40 jaar woont meneer Jansen waar hij nu woont. Hij heeft veel kennissen in de buurt. Graag zou hij willen blijven wonen waar hij nu woont, echter maakt hij zich wel zorgen over zijn toekomst. Kan hij wel blijven wonen in zijn huis met zijn beperkingen en wie kan hem helpen als hij straks meer zorg nodig heeft?

Resultaat: aangepaste woning
Meneer Jansen kan door aanpassingen in huis blijven wonen. Daarnaast heeft hij inzicht in zijn mogelijkheden om zorg op maat in te zetten. Ook weet meneer Jansen van zijn eigen netwerk waarvoor deze kan worden ingezet. In kaart gebracht door WOONLINK.

Rol WOONLINK
WOONLINK brengt de huidige en wenselijke situatie in kaart en maakt een Woonplan. Hierin staan de mogelijkheden vermeld aansluitend op de woonwensen. Gericht op wonen, zorg en welzijn. Zo ook voor meneer Jansen; hij kan verantwoord blijven wonen en weet (als het nodig is) de juiste ondersteuning in te schakelen. Eigen regie op wonen met WOONLINK als adviseur!

6. Vastgoedpartij: er is een pand beschikbaar maar geen bewoners!

Situatie
Een projectontwikkelaar heeft een pand, met maatschappelijke bestemming, in Eindhoven. Dit betekend dat er bewoners worden gezocht die naast het wonen ook zorg nodig hebben (zorgwoningen). In dit pand kunnen een 20-tal wooneenheden worden gerealiseerd.

Resultaat: realisatie woonproject beschermd wonen 
De projectontwikkelaar heeft het pand voor 15 jaar verhuurd aan een zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft voor alle wooneenheden bewoners met een zorgvraag gevonden.

Rol WOONLINK
WOONLINK heeft het pand en de woonmogelijkheden in kaart gebracht.

Er is een locatie- en haalbaarheidstoets uitgevoerd. Uit het netwerk van WOONLINK is er een geslaagde match tussen projectontwikkelaar en zorgaanbieder voortgekomen. WOONLINK linkt mensen met een woonwens aan de juiste partijen zoals: Vastgoedpartijen, Gemeenten, Zorgaanbieders, Woningbouwcorporaties.

7. Oplossing voor een zorgaanbieder met een wachtlijst

Situatie
Op de wachtlijst van uw organisatie staan cliënten die graag huisvesting en begeleiding willen ontvangen. Als zorgaanbieder kunt u deze cliënten op dit moment geen geschikte woonplek aanbieden, ondanks dat er behoeften aan huisvesting en begeleiding op korte termijn nodig is.

Resultaat
Cliënten staan niet meer op de wachtlijst, zij kunnen verblijven in passende wooneenheden met zorg vanuit de eigen organisatie. De wooneenheden waren ontstaan uit eigen vastgoed (van de zorgaanbieder) omgebouwd tot kleinschalige woonvormen.

Rol WOONLINK
De projectadviseur heeft de zorgaanbieder ondersteund bij het in kaart brengen van de woonbehoeften (wooneenheden) en het aanbod van vastgoed. Er heeft een haalbaarheidstoets en kostenindexatie plaats gevonden met bijpassend advies.

De zorgaanbieder heeft op grond van het onderzoek en aangeboden plan de renovatie uitgevoerd en cliënten op verantwoorde en langdurige wijze kunnen huisvesten.

8. Innovatie zorgaanbieders

Situatie
De wijzigingen in het Nederlandse zorglandschap vraagt om verandering. Voor een zorgaanbieder (en andere partijen) betekent dit ook veranderingen.

Resultaat
De zorgaanbieder heeft de woonvorm ontwikkelt wat passend is bij wensen en mogelijkheden van hun cliënten. Alle appartementen en/of studio’s die zich binnen de woonvorm bevinden zijn verhuurd.

Rol WOONLINK
WOONLINK bekijkt graag met u de innovatieve plannen en geeft uw informatie en advies wat eisen zijn voor de bouw of renovatie van de woonvorm kijkende naar de mogelijkheden van uw cliënten.

Daarnaast kan WOONLINK uw woonideeën voordragen aan andere partijen en is het mogelijk dat WOONLINK voor u huurders werft.

9. Gemeentelijke vraagstukken Wonen-Welzijn-Zorg

Situatie
De transities waar u als gemeente mee te maken heeft gekregen stellen u voor nieuwe uitdagingen op micro, meso en macro niveau. U bent graag op de hoogte van de wensen van uw burgers. Hoe kunt u deze wensen inventariseren en verbindingen maken tussen verschillende partijen met uiteenlopende belangen. WOONLINK kan (een groep) burgers bijeen brengen en op eigen kracht burgerinitiatieven in samenwerking met u als gemeente realiseren. Waarbij aandacht is voor het sociale netwerk. Uw partner bij (collectieve) wooninitiatieven

Bekijk hier het document

Resultaat: Woonvisie is vertaald in woonmogelijkheden
Gemeente heeft inzicht in de woonmogelijkheden voor burgers en het aanbod van (lokale) partijen.

Er is inzichtelijk welke ondersteuning hun burgers nodig hebben en welke organisaties deze ondersteuning kunnen bieden.

Binnen de gemeente wordt er tussen verschillende organisaties samengewerkt om de juiste ondersteuning te bieden gericht op wonen, zorg en welzijn.

Woonvisie is vertaald in woonmogelijkheden.

Rol van WOONLINK
WOONLINK ondersteunt en adviseert bij het inzichtelijk maken van de woonbehoeften en –mogelijkheden binnen uw gemeente.

Wij brengen de huidige en gewenste situatie voor u in kaart en maken de verbinding met andere (lokale) organisaties. WOONLINK kan vanuit een onafhankelijke positie u linking pin zijn.

Wij adviseren burgers en ondersteunen bij hun burgerinitiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Uit de maatschappelijke business is de meerwaarde van kleinschalige wooninitiatieven gebleken.

Bekijk hier het document