Stichting ASTA Gemeente Deurne

Categorie
homepage-project
Over dit project

Stichting ASTA is ontstaan door een groep ouders van een zoon of dochter met een autisme spectrum stoornis ( ASS). Het doel is het zo zelfstandig mogelijk laten wonen van onze zoon of dochter en het daarbij collectief organiseren van de nodige zorg. In 2005 is Stichting ASTA gestart met het realiseren van hun wooninitiatief in de St Jozefparochie in Deurne. Dit is in samenwerking met woningstichting Bergopwaarts (BOW) tot stand gekomen.

Stichting ASTA wil voor bewoners met ASS een zelfstandige woonruimte creëren, waar ze, met gebruikmaking van hun mogelijkheden en respect voor hun beperkingen, een veilig, vertrouwd en geborgen thuis vinden. Doel is, dat de jongeren zoveel als mogelijk onafhankelijk worden van hun ouders  en zelfstandig wonen.

De woning staat zoveel mogelijk midden in de maatschappij en biedt door deze situering mogelijkheden tot het vinden van aansluiting bij anderen en bij andere activiteiten in de directe woonomgeving. De bewoners ontvangen ondersteuning bij het zelfstandig wonen.

Het wonen betekent in de eerste plaats een “thuis” hebben. Een omgeving waar je je op je gemak voelt, waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt om wie je bent, waar je de noodzakelijke geborgenheid en warmte vindt. Een plek die je zelf vorm en inhoud geeft, van waaruit ervaringen kunnen worden opgedaan en een plek waar je je wezenlijk “thuis” voelt. We realiseren ons ook dat dit niet hetzelfde “thuis” is als “vroeger”.

In beginsel hanteren we het standpunt dat de bewoner in staat moet zijn om de huur van de woning zelfstandig op te brengen op basis van een eigen inkomen c.q. uitkering in combinatie met huurtoeslag.

De bewoners huren de woning van woningbouwcorporatie Bergopwaarts. Iedere huurder krijgt een eigen huurovereenkomst met Bergopwaarts.

 

Op dit moment zijn de ouders lid van de stichting. Een deel van hen vormen het bestuur. Recentelijk heeft een onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de stichting. Onder de ouders van de stichting leeft namelijk sterk de wens om de uitgangspunten, de visie en de invulling van de zorg voor hun kinderen, in relatie tot het zelfstandig wonen, te borgen voor de toekomst. Ook wanneer zij er zelf niet meer zijn. De Gemeente Deurne heeft aan Stichting ASTA in 2016 subsidie verleend om WOONLINK in te huren als projectadviseur van Stichting ASTA. Het doel van deze ondersteuning is om Stichting ASTA toekomstbestendig te maken en te houden.