MeeWonen in Winterswijk

Categorie
projectadviseur
Over dit project

MEEWONEN IN WINTERSWIJK

In Winterswijk realiseren we het eerste project MeeWonen. Dat doen we in de wetenschap dat ook de gemeente Winterswijk het als haar prioriteit ziet inclusie vorm te geven in (nieuwe) woonmilieus. Op basis van het gemeentelijke beleid onder de titel Winterswijk Drempelvrij heeft Beyond Now voor de gemeente het format voor MeeWonen Winterswijk ontwikkeld. In Winterswijk is vervolgens de vereniging MeeWonen opgericht en samen met de gemeente en projectontwikkelaar Van Omme en De Groot bouwen we op locatie De Rikker aan onze nieuwe buurt. Met woningcorporatie De Woonplaats werken we aan een haalbaarheidsonderzoek om na te gaan of sociale huurwoningen ook deel kunnen uitmaken van het plan. Dat past bij de ambitie van de vereniging. Beyond Now is namens de vereniging MeeWonen procesbegeleider.

Het afgelopen jaar

Het afgelopen jaar is MeeWonen op zoek gegaan naar een aantrekkelijke locatie in het Winterswijkse. Die hebben we gevonden in De Rikker waar van Omme en De Groot werkt aan een woningontwikkeling. De uitgangspunten van MeeWonen Winterswijk passen perfect in de stedenbouwkundige setting voor De Rikker en bij de ideeën van Van Omme en De Groot over hoe een goede woonbuurt er uit zou kunnen zien. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een sociale verhuurder die ook de kwaliteit van MeeWonen ondersteunt.

Winterswijk Drempelvrij

De opgave van het programma Winterswijk Drempelvrij is het waarmaken van een inclusieve samenleving via onder meer een integrale woonvorm. Omdat het mooi is om in een stad te leven waarvan iedereen echt deel uitmaakt en waar onderling begrip min of meer vanzelfsprekend is. Eén van de invalshoeken in het programma is wonen. De gemeente Winterswijk heeft in dat kader Beyond Now gevraagd het format te ontwikkelen voor die integrale woonvorm waar diverse doelgroepen met elkaar samenleven en elkaar ondersteunen.

Cocreatie

Onze opgave is het in cocreatie met geïnteresseerde toekomstige bewoners en andere stakeholders bedenken van een integrale woonvorm. Een woonmilieu met in principe plaats voor mensen met en zonder beperking, jong en oud. Samenredzaamheid is een kernbegrip. De insteek die we daarbij kiezen is allereerst dat de bewoners elkaar kennen en zich prettig en veilig voelen. Maar ook dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun woonomgeving, al dan niet juridisch geborgd. Het zelf organiseren en deelnemen aan activiteiten is een vanzelfsprekende zaak vanuit genoemde aanpak. Maar ook dat de oudere bewoners en bewoners met een beperking zelf kunnen bepalen of, en wat er nodig is aan hulp en of zorg.

Ruimtelijke ambities

De voornoemde sociale opgave heeft ook een ruimtelijke context. Waar straten primair bedoeld zijn om van A naar B te komen, en ontmoeting mogelijk een toevallige bijkomstigheid is, is de woonvorm die we ontwikkelen juist gericht op die ontmoeting. Op het wegnemen van de anonimiteit. Dat vraagt om andere ruimtelijke ambities. Hoven, landgoederen en vakantieparken zijn dan mogelijke inspiratiebronnen voor de integrale woonvorm in Winterswijk Drempelvrij.

WOONLINK en MeeWonen.

WOONLINK ondersteunt MeeWonen bij de groepsvorming van de toekomstige deelnemers van MeeWonen.

Op 29 Januari kwam een divers gezelschap samen in Boogie Woogie/Wuh, Roelvinkstraat 2, 7101 GN Winterswijk.  Het was de samenkomst van inwoners uit Winterswijk, maar ook geïnteresseerden in het project MEE Wonen.

Doel van bijeenkomst was: kennismaken: wat brengt ons hier? Wat zijn ieders kwaliteiten, wat verwacht je, wat zou je willen bijdragen? Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat Iedereen die gekomen was een gemeenschappelijk doel had – het vormgeven van een uniek wooninitiatief.

MeeWonen is op zoek naar meer geïnteresseerde kandidaten. Ben welkom om contact op te nemen.

Mensen die informatie willen over het project Mee Wonen Winterswijk kunnen

Mailen naar meewonenwinterswijk@gmail.com

Bellen naar het secretariaat 06 38925903.