PRIVACY STATEMENT

Contactgegevens
Barbara – Anne Maiburg ( eigenaar WOONLINK)
Adres: Hoogselaan 31 / 6681 DD / Bemmel
Telefoonnummer: 0615064273
Vragen over gegevensverwerking kunt u stellen aan: barbara@u167896p213912.web0159.zxcs-klant.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
WOONLINK verzamelt zo min mogelijk persoonlijke gegevens van je. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld bij een adviesvraag, telefonische overleg; direct-mailing over informatie betreffende woon of zorgvraagstukken, of ter voorbereiding van een intakegesprek of bijeenkomsten.

Dit zijn de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bij toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger:
Geboortedatum
Indicatie
Medische gegevens
Ondersteuningsvragen


Gebruik van foto’s op de website van WOONLINK en of sociale media
Er wordt voorafgaand aan het maken van de foto toestemming gevraagd voor het maken en plaatsen van de foto op de website van WOONLINK en sociale media.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer er persoonlijke gegevens en/of privacygevoelige persoonsgegevens besproken worden vragen wij vooraf hiervoor toestemming. Deze gegevens zullen alleen in een verslag verwerkt worden, wanneer er toestemming is.

Gegevens die we verwerken en die je persoonlijk aan ons verstrekt
Achtergrondinformatie
Informatie over zorgindicatiestelling / ondersteuningsvraag/ medische zorg / beschikking WMO of WLZ.

Voor welke doelen wij persoonsgegevens verwerken
Je persoonsgegevens gebruiken we alleen voor onderstaande doelen:
Uitnodigingen voor bewonersbijeenkomsten.
Bij behandeling van adviesvraagstukken
Zorginventarisatie
Kennismakingsgesprek
Bewonersraad

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens worden bewaard zolang er tussen WOONLINK en klant direct contact is. Wanneer er geen contact meer is met de klant dat worden de gegevens verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden
Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend met jouw toestemming aan de betrokken verstrekt en alleen als dit nodig is 1) ter voorbereiding van een intakegesprek; 2) de uitvoering van een zorgovereenkomst of 3) om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar barbara@u167896p213912.web0159.zxcs-klant.nl

Identiteit vaststellen bij verzoek
Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto; de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort); paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WOONLINK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via barbara@u167896p213912.web0159.zxcs-klant.nl

Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTVERLENING?

Neem contact met ons op